A3 เป็นชุดของแอปพลิเคชันในหลากหลายสาขาที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มอายุต่างๆแอปพลิเคชันของเรา
จัดการว่าลูกของคุณดูอะไรและอนุญาตให้พวกเขาสำรวจวิดีโอในพื้นที่ที่ปลอดภัย
การรับชมที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวของคุณ
ช่วยให้เด็กๆ ของคุณเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและโต้ตอบได้ที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขา
The Amazing Journey in the World of Words